Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι οικονομικές πληροφορίες της εταιρίας αποτελούνται από τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και την έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή τόσο για τη μητρική εταιρία του ομίλου όσο και για τις θυγατρικές του. Οι καταστάσεις έχουν ταξινομηθεί βάσει του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται.